ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERynek Bilansujący
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU
PSE S.A.
MATERIAŁY PROBLEMOWE

Raport CIRE: Zmiany w prawie energetycznym od 30.10.2011
28.10.2011r. 05:44

W niedzielę, 30 października, wchodzą w życie zmiany w prawie energetycznym. Nowelizowane są przepisy dotyczące: obliga giełdowego, kwalifikacji zawodowych energetyków, biogazowni rolniczych, warunków przyłączenia czy definicji odbiorcy końcowego. W raporcie CIRE podsumowujemy najważniejsze zmiany.
Problem przecinka rozwiązany = konkurencja dla TGE

Powodem nowelizacji prawa energetycznego był brak przecinka w przepisie dotyczącym obliga publicznego handlu energią elektryczną, do którego zobowiązani są wytwórcy korzystający z pomocy finansowej w ramach ustawy o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych.

Pozornie drobne przeoczenie spowodowało wątpliwości co do tego, czy obligo publicznej sprzedaży można realizować poza otwartymi przetargami lub giełdą towarową (którą jest Towarowa Giełda Energii). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uznał, że błędnie sformułowane przepisy nie pozwalają mu zaliczyć na poczet tzw. publicznego obliga energii handlowanej na rynku POEE należącym do Giełdy Papierów Wartościowych.

Tzw. „ustawa przecinkowa” rozwiązała ten problem zamieniając niedookreślony podmiot w postaci „internetowej platformy handlowej na rynku regulowanym” na handel na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek regulowany, do którego zaliczyć można parkiet energii GPW.

Dodanie definicji rynku organizowanego…

Konsekwencją zmian w zakresie możliwości realizacji obliga publicznej sprzedaży energii było dodanie do ustawowego słowniczka definicji „rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek regulowany”. Zgodnie z nią, rynkiem tym jest "obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, odpowiednio przez spółkę prowadzącą giełdę albo przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy".

Zmiana wprowadza do prawa energetycznego nowe pojęcie „rynku organizowanego…” w ramach którego mieścić się będzie rynek POEE należący do Giełdy Papierów Wartościowych. Nowa definicja pomoże zrealizować zasadniczy cel nowelizacji – umożliwi handel energią elektryczną w ramach obliga publicznej sprzedaży energii także na parkiecie należącym do GPW.

Likwidacja internetowej platformy handlowej

Prawo energetyczne w nowym brzmieniu zupełnie pozbędzie się „internetowej platformy handlowej”, która została do niego dodana zaledwie w marcu ubiegłego roku. Miała to być zmiana pozwalająca na handel energią elektryczną w ramach obliga publicznego obrotu na POEE. Źle skonstruowane przepisy jednak to uniemożliwiły. Nowe rozwiązania wprowadzając tzw. rynek organizowany usuwa internetową platformę dokonując przy okazji korekt w innych przepisach. Między innymi wykreślono uprawnienie Prezesa URE do kontrolowania dostępu do platformy.

Prezes URE dogłębniej skontroluje realizację obliga i nałoży kary

Przy okazji nowelizacji prawa energetycznego poprawiono dwie wyraźnie luki w zakresie kontroli Prezesa URE nad realizacją obliga giełdowego i publicznego.

Po pierwsze, regulator otrzymał prawo wglądu i żądania przedstawienia dokumentów oraz żądania informacji mających znaczenie dla realizacji obliga. Wcześniej jego kompetencje w tym zakresie nie obejmowały dokumentów i dotyczyły jedynie przedsiębiorstw energetycznych.

W rezultacie Prezes URE nie mógł skutecznie kontrolować wykonywania obliga np. od strony domów maklerskich czy giełdy towarowej.

Po drugie, naprawiono wyjątkowe niedopatrzenie w przepisach karnych pozwalających na nakładanie kar pieniężnych za nierealizowanie obliga. Zapomniano określić w nich, że uprawnionym do wymierzania kary jest Prezes URE. W efekcie tego niemożliwe było wymierzenie komukolwiek kary za nierealizowanie giełdowego lub publicznego obliga.

Ograniczenie obowiązkowego powtarzania egzaminów dla energetyków

Nowelizacja prawa energetycznego usunęła, wprowadzony w 2005 roku, obowiązek cyklicznego potwierdzania kwalifikacji dla wszystkich osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych).

Od 30 października obowiązek potwierdzania kwalifikacji co pięć lat dotyczyć będzie jedynie osób świadczących usługi na rzecz konsumentów, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Potwierdzanie kwalifikacji na wniosek pracodawcy

Rezygnując z obowiązku cyklicznego powtarzania egzaminów dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem instalacji energetycznych wprowadzono jednocześnie dodatkowe uprawnienia dla pracodawcy.

Dotychczas mógł on wnioskować o przeprowadzenie egzaminu (przed upływem pięciu lat) wobec pracownika, który prowadził eksploatację urządzeń, instalacji i sieci niezgodnie z przepisami.

Nowe brzmienie prawa energetycznego pozwala na przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje na wniosek pracodawcy także jeżeli dokonał on modernizacji lub istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub sieci. Będzie on mógł wnieść o sprawdzenie kwalifikacji pracowników, którzy w ciągu pięciu kolejnych lat nie zajmowali się eksploatacją, do której mają uprawnienia.

Zmiana definicji biogazu rolniczego

W nowelizacji doprecyzowano definicję jasno wyłączając z niej gaz pozyskiwany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Wyłączenie miało najprawdopodobniej rozwiać wątpliwości interpretacyjne co do tego, czy gaz pozyskiwany w biogazowniach działających przy oczyszczalniach ścieków lub składowiskach odpadów w części, w jakiej produkowany jest z dowiezionych substratów "rolniczych" należy uznać za biogaz rolniczy. Ma to wpływ na możliwość ubiegania się o świadectwa pochodzenia energii uzyskiwanej z biogazu rolniczego.

Zmiana wyłączając "gaz pozyskiwany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów" nie zmieniła jednak niczego. Gaz z tych surowców w dotychczasowym brzmieniu przepisu także nie mógł być kwalifikowany jako biogaz rolniczy.

Zmieniono także definicję biogazu rolniczego z gazu pozyskiwanego z produktów ubocznych „lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego” na gaz pozyskiwany „z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego”. Nowy przepis jasno stanowi, że biogazem może być gaz z produktów rolniczych a nie z jakichkolwiek produktów ubocznych przetwórstwa rolno-spożywczego, a zatem także np. ze ścieków kanalizacyjnych z przetwórni warzyw czy owoców. Rezygnacja z określenia „przetwórstwo rolno-spożywcze” pozwoli także na zakwalifikowanie jako biogazu resztek z przetwórstwa roślin na cele niespożywcze, np. rzepaku przetwarzanego na biopaliwa.

Zakup energii z biogazowni rolniczych znowu obowiązkowy

Zmieniając art. 9a ust 6 prawa energetycznego rozszerzono obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE także o tę produkowaną przez biogazownie wpisane do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Naprawiono w ten sposób ewidentną niedoróbkę legislacyjną. W ramach wprowadzania ułatwień dla biogazowni rolniczych w poprzedniej nowelizacji p.e. zdecydowano, że prowadzenie biogazowni rolniczej nie będzie wymagało posiadania koncesji a jedynie wpisu do rejestru. Zapomniano przy tym dodać do obowiązku zakupu energii z koncesjonowanych OZE także energii z wpisanych do rejestru biogazowni..

Wyłączenie opłat od biogazowni rolniczych

Od 30 października wyłączone spod opłat skarbowych będą czynności urzędowe związane z prowadzeniem rejestru biogazowni rolniczych.

Do dotychczasowych i nowego wyłączenia spod różnych opłat dodano także czynności dokonywane przez przedsiębiorcę wtłaczającego biogaz rolniczy do sieci gazowej. Dotychczas, w wyniku przeoczenia, zwolnienia dotyczyły jedynie biogazowni rolniczych produkujących energię elektryczną.

Zmiany wpisują się w kolejną serię ułatwień mających pobudzić inwestycje w tego typu odnawialne źródła energii.

Zmiana definicji odbiorcy końcowego

Ustawa zmieniająca prawo energetyczne zmieniła definicję odbiorcy końcowego. Doprecyzowano, że do energii zużywanej przez odbiorcę końcowego w ramach "własnego użytku" nie wlicza się energii elektrycznej zakupionej w celu zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Dodanie na końcu definicji słów "energii elektrycznej" rozwiało wątpliwości co do tego, czy do zużycia własnego można zaliczyć także energię elektryczną zakupioną w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, gazu lub ciepła.

Zmiana ma znaczenie dla rozliczania opłaty przejściowej wynikającej z ustawy o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych. Płacą ją odbiorcy końcowi. Wyłączenie z definicji odbiorcy końcowego energii zużywanej jedynie na wytwarzanie, przesył lub dystrybucję energii elektrycznej zawęża definicję i ogranicza możliwości niepłacenia opłaty przejściowej.

Zmiana w warunkach przyłączenia źródeł energii

Poprawiając art. 7 ust. 8c prawa energetycznego wydłużono z 7. do 14. dni czas na wpłacenie zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci. Zmiana wydłużająca ten termin (liczony od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia) jest pozytywna dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie. Pozwala na zabezpieczenie niezbędnych środków w ciągu dłuższego okresu.

W przepisie dotyczącym obowiązków informacyjnych przedsiębiorstwa przesyłowego lub dystrybucyjnego elektroenergetycznego (art. 7 ust. 8l pkt 1) rozszerzono katalog informacji, które przedsiębiorstwa te są zobowiązane publikować o "rodzaj instalacji", która ma być przyłączona. Przy okazji wykreślono z przepisu ewidentny błąd legislacyjny.

Jasno określono, że wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej, do publikacji której zobowiązane jest przedsiębiorstwo przesyłowe lub dystrybucyjne, pomniejszyć należy o "moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej".

Wydłużono z miesiąca do kwartału okres co jaki przedsiębiorstwo przesyłowe lub dystrybucyjne zobowiązane jest publikować informacje o dostępnych mocach przyłączeniowych i podmiotach ubiegających się o przyłączenie.

Powyższy przepis w nowym brzmieniu jasno mówi, że aktualizacja powinna za sobą pociągać uwzględnienie zmian, jakie zaszły w sieci poprzez jej rozbudowę lub modernizację. Uwzględniane mają być także przyłączenia w trakcie realizacji.

Przy okazji zrezygnowano z obligatoryjnego wywieszania informacji w siedzibie spółki, pozostawiając jedynie obowiązek ich publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
, CIRE.PL
Dołączone pliki: Do odczytu plików wymagany jest program Acrobat Reader.


KOMENTARZE ( 1 )


Autor: Gość 20.01.2012r. 10:32
Witam. Mam do szanownych kolegów pytanie o jednostkowe opłaty zastępcze jakie należy uiścić w przypadku sprzedaży... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE